افراز

سینایی

ایا آپارتمانهای تازه  ساز در یک ملک مشاعی  یعنی   اعیانی را افراز میتوان کرد: