یک قراردادبلااشکال

ویژگیهای یک قراردادمطلوب چیست؟باسپاس