نحوه نوشتن دادخواست علیه ظهرنویس چک

رضاr

با سلام

در قسمت خوانده فقط جای یک نفر تععن شده من چطور اسم دو نفر را بنویسم

ممنونم