حقوق بازنشستگی متوفی

صحرا
با سلام و خسته نباشید. آیا حقوق بازنشتگی کارمند بانک مرکزی که فوت شده به مادر متوفی میرسد یا نه؟درصورتیکه مادر متوفی تحت تکفل وی نبوده.سن مادر 85 سال و بدون شوهر.