مستمری تعلق میگیرد یا خیر

احمد

فرزندم در حین خدمت فوت شده ولی پزشکی قانونی گفته با مصمومیت فوت شده