مزایای اتمام کار

فرزانه
با سلام در شرکتی مشغول به کار بودم،بعد از 7 ماه به علت مشکل مالی مرا بیرون کردند،آیا مزایایی به من تعلق میگیرد؟