قانون موجر و مستاجر

مسعود
ملکی در اجاره مستاجر است مدت اجاره منقضی شده اما مستاجر تخلیه نکرده در قرارداد اجاره وجه الزام درصورت عدم تخلیه وجود دارد دعوای مطالبه خسارت عدم تخلیه اقامه شده و مستاجر محکوم شده مبلغی که مستاجر محکوم شده بیشتر از مبلغ ودیعه اش هست آیا میتوان به استناد حکم قطعی از دادن وجه برای دستور تخلیه استفاده کرد