برداشتن رحم

روح اله

در کدام منبع امده برای برداشتن رحم رضایت بیمار لازم است؟