وصیت نامه و قول نامه دست نویس

محمد

1-در صورتی که وصیت نامه ای دست نویس و هر دو شاهد ان نیز فوت کرده باشند در صورت اعتراض وراث حکم چیست؟( قسمتی از اموال به همسر داده شده است)

2- در صورتی که قول نامه ای هم دست نویس باشد و فروشنده فوت کرده باشد و شاهد نیز فوت کرده باشد ؟ ایا باطل است( فروشنده مرحوم و خریدار همسر ایشان و مدرک پس از مرگ اطلاع داده شده)