ضرب وشتم

Mona
سلام برادرم در بین اعضای خانواده به دلیل بحث لفظی مرا به شدت کتک زده و گوشی من راخرد وروسری مرا پاره کرده به کلانتری وپزشکی قانونی رفتم ونامه گرفتم البته او هم زمانی که من را داشت خفه میکرد من برای دفاع صورتش را چنگ گرفتم اوهم میگوید از من شکایت کرده کدام یک در دادگاه شانس بیشتری داریم وآیا برای او دیه تعییین میکنند من همان شب مراجعه کردم ولی او فردا شب آن مراجعه کرده آیا قبول است یا خیر