پرداخت بدهي قبض گاز مربوط به مستاجر قبلي

مبين

مغازه اي را ٢ ماه هست تحويل گرفتم. مستاجر قبلي بدهي سنگين گاز داشته و اكنون اخطاريه قطع گاز با تاريخ مصرف دقيق آمده و از پرداخت آن امتناع ميكند. با توجه به اينكه اجاره نامه مستاجر قبلي و اجاره نامه بنده و قبض گاز گواه بر اين ميدهند كه بدهي مربوط به مستاجر قبلي است ايا ميتوان از لحاظ قانوني  پيگيري حقوقي كرد ؟