درخواست کارشناسی امضا

علی
نظر به اینکه مطابق توافق کتبی طرفین در حضور شهود نسبت به پرداخت مبلغی به شخص خواهان اقرار گردیده ، آیا ادعای خوانده مبنی بر تردید و انکار امضا سند عادی با توجه به حضور شهود در حین امضا ، مسموع می باشد ؟ لطفا فروضات مختلف مسئله را نیز در صورت امکان توضیح دهید ؟