حضانت

باسلام

آیا حضانت فرزند بعد از طلاق با دست نوشته عادی بین والدین مورد قبول محاکم بوده و از نظر قانون مورد قبول است ؟ و آیا این نوع قرار داد قابل فسخ هستند ؟