عدم تمكين زن

Mojtaba

با سلام وقت شما بخير.آيا در صورت عدم تمكين زن ميتوان وي را مجاب كرد كه به خانه ي خود برگردد؟ و نفقه را هم نميخواهد و در خانه ي پدري خود زندگي ميكند.و قصدش طلاق توافقي است كه من راضي نميشوم.