حضانت

arta

سلام .دادگاه بدوی حضانت فرزند 8 ساله پسر را طبق ماده 45 قانون حمایت از خانواده که کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد نمی تواند بدون اجازه ولی قهری و مادر و... کودک را از محل مقرر قبل از جدایی و... و مصلحت طفل رو در نظر گرفته بودند به من داده شد پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر رای نقض شد و حضانت به پدر واگذار شد با توجه به اینکه 3 ماه از ابلاغ رای به پدر میگذرد ایشان اقدامی برای بردن فرزند ننمو ده اند و ازطرفی نفقه فرزندم را هم پرداخت نمیکند درست از زمانی که رای حضانت را گرفته .سوالی داشتم اینکه چگونه میتوانم از این طریق که بچه را نه می برد نه نفقه فرزند را پرداخت میکند حضانت کودکم را پس بگیرم ؟؟؟از طرفی ما هنوز جدا نشده ایم و 3سال است که متاسفانه راه دادگاه را طی مکینم و ایشان در این مدت سه سال حتی برای دیدن فرزندم هم نیامده در واقع 3سال است که همدیگر را ندیده اند پسرم هم به هیچ عنوان حاضر به زندگی حتی ملاقات با پدرش نیست .