سوال در مورد زمین روستایی

مسعود حیدری

با سلام. پدر بنده در سال 68 فوت نموده.وزمین زراعی را در سال 1350 خریداری نموده با سند.شخصی از روستا ادعا میکند که من قسمتی از زمین را از پدر شما در زمان حیاتش خریداری نموده ام و هیچ مدرک امضا شده ای ندارد.اکنون دو سال از شکایتش میکذرد وامروز میگوید شاهدانی دارم که حاضرند قسم بخورند که من خریده ام.آیا قسم شاهدانی که هیچ امضا یا اثر انگشتی دال بر حضور آنان در زمان معامله زمین نیست میتواند مدرک باشد. در ضمن شخصی که بر علیه ما شکایت کرده فقط برگه  معامله زمین در دستش است که هیچ امضایی ندارد