اثرات اثبات کیفری نبودن چک

با سلام من از شخصی چک داشته و پس از برگشت چک از ایشان شکایت کیفری کرده ام،در صورتی که ایشان اثبات کند که چک جنبه کیفری ندارد چه اثرات سوء ی میتواند برای من داشته باشد ،با تشکر از راهنمایی جنابعالی