انتقال سند

مهدی
اگر پدر بایع و پسر خریدار باشد برای انتقال سند یک باب منزل مسکونی( در حالیکه پسر هیچ وجهی به پدر پرداخت نکرده)چه شرایطی لازم است.و با فرض انتقال,بعد از فوت پدر ورثه نسبت به موضوع چگونه میتوانند اعتراض کنند.