چک

روح الامینی

با سلام......فردی چکی دارد مال 1340 با مبلغ بیست هزار تومان آیا من می توانم آن را  بخرم و به عنوان دارنده چک دادخواست بدهم و خسارت تأخیر تأدیه بگیرم؟..ممنون