صلاحیت ازدواج

مینا
سلام میخواستم بدونم دختری که ممیز است و قیم او را به عقد یک نفر در می آورد بعدش دادگاه این ازدواج را به صلاح دختر نمیداند وضعیت حقوقی ازدواج چیست؟