مزاحمت

پژوهان
بنده متاهل هستم و یکی از اقوام نزدیک مان ادعا میکند که من با شوهر اش ارتباط دارم,وهرزگاهی با واسطه یا مستقیم پیغام این ادعای,خود را مطرح میکند که مدرک دارد اما مدرکی را تا به حال نشان نداده است,چند وقت پیش هم با پیامک های تهدید آمیز و کلمات بی شرمانه شروع کرد تا جاییکه مجبور شدم به پدرم و بعد به همسرم بگویم,و بعد ازاینکه هردو با خودش و همسرش صحبت کردن متوجه شدن که هر دوی اون دو نفر باهم در ادعای این موضوع شراکت دارن,نهایتا همسرم با خود,اون خانم صحبت کردن بعد از کلی اهانت گفت ایمیل بده تا مدارک بفرستم,همسرم هم ایمیل فرستاد اما چندثانیه بعد همسر اون خانم تماس با شوهرم گرفت و یه جوری عنوان کردکه این مسیله دعوای زنانه است و بهتره شما مداخله نکنی,سوال بنده اینه که میتوانم با وجود,این شرایط از این خانم شکایت کنم تا شرایطی براش بوجود بیارم که کمی ادب بشه و دست از این اراجیفش برداره؟ممنون میشم کمک کنی