ترک انفاق

سمیرا

برای درخواست تجدید نظر حکم برائت ترک انفاق توسطه زوجه چه باید کرد که زوج محکوم شود؟