کم کردن سن در شناسنامه

با سلام

من 34 سال دارم و قصد دارم 5 سال سنم را در شناسنامه کوچکتر کنم.

آیا این کار به طور قانونی این کار امکان دارد؟