بازخریدی

باسلام بازخریدی ودرخواست آن را ارگان فنی و حرفه ای اجرا نمیکند...لطفا راهکارقانونی به