نحوه تنظيم اظهار نامه

خليلي

مفصل است در رابطه با ملزنم كردن خريدار به تعيين تاريخ نتظيم سند.