شکایت ازدادگستری حاجی آباد

محسن علیمحمدی
باسلام وخسته نباشیدمن ازدادگستری حاجی آبادشکایت دارم بدلیل به تعویق انداختن عمدی پرونده حضانت فرزندم رئیس جدیددادگستری هرباربه دلیلی پرونده حضانت فرزندم رابه تعویق میاندازددرحالی که شورای حل اختلاف مادربچه راصلب حضانت نموده وحضانت رابه پدرطفل واگذارنموده ورای صادره نیزازطرف شورابه دادگاه ابلاغ شده امادردادگاه هرباربه بهانه ای پرونده رابه وقت دیگری موکول میکنند.حتی خودرئیس دادگستری مختارصادقی به بده قول دادکه دریک هفته آینده حضانت فرزندم رابه بنده واگذارنمایدامابازبابدقولی ایشان مواجه شدیم وپرونده رابه به برج یازده به تعویق انداختن.حال ازشمادراین خصوص راهنمای میخواهم.باتشکرمحسن علیمحمدی شماره تماس۰۹۱۷۶۸۳۵۲۰۱