حضانت فرزند

اگر پدر به خاطر تغییر شغل فرزند را به شهر دیگری ببرد و مادر نتواند فرزند را ملاقات کند، حکم پدر چیست؟