ضمانت باسفته

رضا اخوان
سلام با ادب و احترام فراوان اینجانب با سفته ضمانت برادرم که یک میلیون فتصدهزار تومان بدهکار بود و در حال افتادن به رندان، را کردم. شاکی سفته ی من دو نیم بوده را برده دادگاه حکم گرفته، وجه طلب را ندارم دادگاه با من چه کار می کنه؟