ورشکستگی

علیجانی

با سلام 

اینجانب قصد اعلام ورشکستگی دارم اما در دست یکی از طلب کاران ضمانت یک باب منزل مسکونی با وکالت فروش و قولنامه فروش بصورت تهاتر به عنوان وثیقه دارم که آن باب منرل متعلق به شخص ثالث میباشد و ترس آن دارم با اعلام ورشکستگی آن باب منزل مصادره شود به نظر شما چه کاری انجام دهم