کم دادن حقوق توسط کارفرما

حسینی
چیکار کنم کارفرما حقوق را زيادکند