توقیف شده

مهران مرادی
در جریان پرونده ای ده میلیون از اموالم توقیف شده برای دومین بار مزایده گذاشته اند ولی شرکت نکرده ام آیا جرمی متوجه من میشود یا دادگاه کار خود را برای توقیف انجام میدهد؟