بستن قراداد مشاوره ای کاکنان دولت

موسوی

آیا طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت بستن قراداد مشاوره با شرکت خصوص مرتبط با شغل خلاف قانون می باشد ؟ آیا خلاف است جزای آن چیست ؟