شیشه و هرویین

ع.رررر

گرفتن 10 گرم شیشه و 10 گرم هرویین از یک نفر حکمش چیست ؟و قبلا یک پرونده ی دزدی داشته آیا در این حکمش تاثیر دارد؟حداقل و حداکثر حکم چیست؟