ازدواج سفید

زهره
دو سال پیش با جوانی صیغه کردم صیغه عقد دائم ، به خانواده به دروغ گفتم که عقد ما محضری بوده و خانواده مراسم عروسی تدارک دیدند بعد از دوسال زندگی پنهانی از خانواده داماد ، تازه فهمیده و خواستار جدایی ما شده اند با توجه به اینکه بنده دو سال پیش صیغه نامه رو پاره کرده ام ، آیا حق ازدواج و ادامه زندگی رو داریم ؟