تخریب یا توافق

مسعود
من زمینی را 1سال پیش خریداری کردم و جدیدا از ستاد اجرایی فرمان امام با من تماس گرفته شده که چندین سال پیش شخصی که برای اولین بار این زمین را فروخته در حقیقت مال غیر فروخته بود و بعد از چندین مبایعه نامه آخرین خریدار من هستم. ساختمان هم ساخته ام. به نظر شما چه حکمی صادر میشود یا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با سپاس فراوان