ضمانت بانکی

احمد جودانه
بانکی چک ضامن وام را برگشت زده واز دادگاه اعصار گرفته ایا دوباره میتواند از طریق قرارداد همان وام طرح دعوی کنه در ضمن اقساط اعسار معوق نیست مرسی از راهنمایی تون