اعتبار زمانى دعاوي اسناد عادي تا كي هست؟

سوزان شمس

اعتبار زمانى دعاوي اسناد عادي از نظر كيفري و حقوقى تا چند سال مي باشد؟