وکالت کاری

داریوش

سلام

ما به یک نفر وکالت کاری دادیم بهش زیاد اطمینان نداریم با این وکالت کاری چه کارهایی میتونه بکنه؟

چگونه میتونیم باطلش کنیم؟؟/