عدم اجرای تبصره۲ماده۳۸و۳۹

ه
باسرام علی رغم گذشت بیش از ۱۵ماه تحویل مدارک جهت ارسال به بنیاد وتحویل مدارک به تیثارگران سپاه با عنایت به اینکه جایی شاغل نبوده وازسال۱۳۷۲تاکنون حالت اشتغال ز بنیاد هستم.