حقوق اساسی شامل متضمن چه عواملی می باشد؟

حقوق اساسی شامل متضمن چه عواملی می باشد؟