چک برگشتی

نیازی

چکی که حقوقی است و مدت سه سال از تاریخ عدم موحودی آن و برگه خوردن گذشته ولی به دادگاه نرفته چگونه وصول می شود