قرارداد بر خلاف نرخنامه مصوب

سیدعلی فاضلی
سلام چنانچه قراردادی جهت انجام لوله کشی گاز که توسط یک مجری که فردی صنفی است و بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه تنظیم گردد و پس از انجام کار متوجه شویم آن مجری بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه مبالغ را تنظیم کرده آیا میتوان قرارداد را فسخ کرد