تایید اموال و دارایی

محمد حسن زارع
آیا شخص برای مهاجرت به خارج نیاز به تایید اموال یا حساب بانکی در ایران دارد