تقسیم اموال

zahra

سلام و خسته نباشید-سوالام در خصوص تقسیم اموال است-پدربزگم 6سال است که فوت کرده و بعد از مرگ پدربزگم وقبل از تقسیم اموال ایشان در بین 5 فزند, یکی از فرزندان مرحموم نیز فوت کرده-ایا سهم ارث ان فرزند که فوت شده به (شوهرش و فرزندانش ) میرسد یاخیر؟ یعنی فرزندان خالم از ارث پدربزگشان سهمی دارند ؟