تصرف حریم قانونی مظهرقنات

حسینی

سلام فردی دو سال قبل مظهر قنات عمومی هزار ساله را داخل در ملک خویش کرده و با احداث دیوار و نصب در مانع دسترسی عموم به قنات شده حالا مابرای ازادسازی حریم 20 گز مورد اشاره قانون چکار بکنیم ممنمون از لطفتان