وکالت فروش

negin

چنانچه طبق توافق نامه غیرمحضری ملکی به نام چند نفر قطع بیع شود و همه حاضرین امضا و اثر انگشت بگذارند اما این قطع بیع در سند اصلی وارد نشود، آیا رسمیت دارد؟