حکم دوقاتل فراری چیست؟

فائزه افشار
ایا میتوان حکم اعدام دو قاتل فراری را قبل از پیدا شدنشان بگیریم؟