تخلیه خانه مسکونی

کریمی
آیا میتوان به وسیله وکیل ، نخلیه خانه را پیش از موعدبه علت ندادن اجاره گرفت؟