تنظیم اقرارنامه برای ملک

اعظم رضایی

آپارتمانم را به دلایلی به نام همسرم کردم ، شنیده ام که می شود با تنظیم اقرارنامه اعلام کند که ملک ظاهرا به نام ایشان می باشد و در اصل مالک اصلی خودم هستم. آیا اقرار نامه حتما باید در دفترخانه تنظیم گردد، یا می شود به صورت دستی و در خانه هم تنظیم کرد؟ آیا اقرارنامه رسمیت دارد؟