روال قانونی پیگیری مفقودی یک مرد متاهل

بابایی
سلام مردی از خانه خارج میشه و بازنمیگرده.شغل مرد مسافرکشی است و ممکنه هراتفاقی براش افتاده باشه. خانوادش برای پیدا کردنش بعد از اطلاع به پلیس چه مسیری رو باید طی کنند